PRIVACY STATEMENT

1.              Inleiding

TecLine vindt zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen heel belangrijk. TecLine heeft daarom dit privacy statement opgesteld. TecLine behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Dit privacy statement geeft inzicht in hoe TecLine in voorkomende situaties volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met persoonsgegevens omgaat.

 

2.              Wie zijn wij?

Dit privacy statement geldt voor TecLine (handelsnaam van THS bv), statutair gevestigd op het volgende adres:

James Wattstraat 1, 8013 PX Zwolle

Ook geldt dit privacy statement voor

TecLine GmbH, Schwanenwall 12 44135 Dortmund, Duitsland

E-mailadres: [email protected]

TecLine is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee het om te beslissen over de verwerking van de persoonsgegevens en bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking.

TecLine schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Zij blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt TecLine contractuele afspraken over zij met je persoonsgegevens omgaan, zodat privacy beschermd  blijft.

 

3.             Technische informatie

Als je onze websites bezoekt verzamelen deze websites automatisch informatie over (de apparaten van) jou als bezoeker. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP- adres van dit apparaat, het IP-adres van je Internet Service Provider, het besturingssysteem dat je gebruikt, datum en tijd van het bezoek, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt, de door jouw bezochte pagina’s en de informatie die je hebt bekeken op de website, de geolocatie waar je je bevindt en het materiaal dat je stuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en voor de verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

 

4.             Cookies

TecLine maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo weten wij beter hoe bezoekers onze websites gebruiken en kunnen wij onze websites beter aanpassen aan de gebruiksvoorkeuren van de bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op je computer of apparaat worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat het bezoek eenvoudiger maakt.

 

5.             Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen mogen wij jouw gegevens te bewaren en verwerken:

 • Als je TecLine toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor een of meer specifieke
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op TecLine rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan TecLine is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van TecLine of van een derde, behalve wanneer jouw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van jouw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die

 

6.             Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden gebruikt om de aan jou aangeboden hr-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detacheren, bemiddelen, payroll, salaris administratie, werving & selectie en personeelsmanagement. TecLine gebruikt je gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons
 • Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk.
 • Een werknemers-, personeels- of bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • Voor het bevorderen van je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Als we een werknemers-, personeels- of bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder, maar niet beperkt tot, identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 

7.             Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

TecLine kan, als jij werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. Je bent zelf verantwoordelijk dat de aangedragen persoonlijke gegevens kloppend en up-to-date zijn.

Werkzoekende of kandidaat

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn voor de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties, getuigschriften en gegevens over werkervaring
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt (video, foto)

 
Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

Als je voor TecLine of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt, kan TecLine onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening
 • Gegevens over de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, ook over de beëindiging ervan
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt (video, foto)

Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist als gevolg van of noodzakelijk is voor de toepassing van de wet.
 

8.             Derden

TecLine kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van TecLine, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens TecLine diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. TecLine heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.
 

9.             Jouw rechten

Wij vinden het belangrijk dat je makkelijk gebruik kan maken van je rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Als je gebruik wilt maken van een van de jou toekomende en hieronder benoemde rechten kun je, zoals hieronder wordt omschreven, contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens
Je kunt altijd per e-mail of brief bij ons opvragen welke (categorieën van) gegevens wij van jou verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, wat de bron van de gegevens is en welke bewaartermijnen wij hanteren.

Daarnaast kun je altijd contact met ons opnemen om je gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van jou hebben verstrekt, dan rectificeren wij dit. Als wij jouw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd, laten wij je dat weten.

Verwerking van jouw gegevens beperken
Als je het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van je bewaren, kun je per e-mail een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van jouw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van je gegevens tot deze volgens jou weer op orde zijn. Als wij verwerking van jouw persoonlijke gegevens beperken, laten we je dat weten.

Recht om gegevens over te dragen
Je kunt de persoonsgegevens die wij over je bewaren, in een gestructureerde en gangbare vorm opvragen via e-mail. Je bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.

Recht om vergeten te worden
Als je geen gebruik meer wilt maken van onze diensten, kun je per e-mail vragen of wij jouw persoonlijke gegevens verwijderen. Dat kan op elk moment.

Daarnaast kun je jouw eventueel verleende toestemming om je gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij staken dan de verwerking van de persoonsgegevens waarvoor je toestemming had verleend. Maar het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de verwerkingen die al gebeurd zijn.

Procedure, responstermijn en kosten
Wij behandelen jouw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand. Wij zijn verplicht jouw identiteit te controleren voordat aan verzoeken kan worden voldaan. Verzoeken worden in principe elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of jij anders verzoekt.

Voor de behandeling van jouw verzoeken brengen wij in principe geen kosten in rekening, tenzij de verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien je, bij het recht op inzage, om bijkomende kopieën vraagt.

 

10.          Beveiliging

TecLine doet er alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is TecLine met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

11.          Bewaartermijn

TecLine bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

 

12.          Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact opnemen met de directie. Als je het niet eens bent met het gebruik door TecLine van je persoonsgegevens, kunt je eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

13.          Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden aan de directie van TecLine.

 

14.          Wijzigingen

TecLine behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen TecLine en een betrokkene.

 

15.          Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Versie 1/2023

 
top